ยินดีต้อนรับ ผู้มาเยือน [ Login สมัครสมาชิกบอร์ดคลิกที่นี่ ]
 
โครงการต่อเติมอาคารเรียนให้น้อง โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง
หน้ารวมทุกกระดานข่าว -> ชมรมปันรักให้น้อง ชวนไปบริจาคของให้กับเด็ก ๆ และผู้ยากไร้ รวมทั้งเที่ยวด้วยกัน ทำค่ายกัน
ความเห็นทั้งหมด: 22
กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 หน้า
9 7 [ 1 ] 8 :
ผู้โพสต์
ข้อความ
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

เมื่อ: 24 ต.ค. 2552 เวลา 09:20 น.
     


โครงการ “ เพื่อน้อง ทำความดีเพื่อพ่อหลวง”  ปีที่ 5

วันที่ 5-7 ธันวาคม 2552

เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

·              โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง ห้องเรียนพิเศษ  “ บ้านใหม่ไร่ป้า”   .ยางหัก   .ทองผาภูมิ   จ.กาญจนบุรี

                     

1.      หลักการและเหตุผล

ด้วยในปีเทิดพระเกียรติครบรอบวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคมและฉลองครบรอบพระชนมายุ  82  พรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยสายพระเนตรและพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นห่วงใยประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั้งประชาชนทั่วประเทศ  โดยเฉพาะนักเรียนที่ยากจนเพื่อสนองพระราชดำรัส พนักงานบริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป ) ภาค1  ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อสนองตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด จึงจัดโครงการค่ายอาสา “เพื่อน้อง”    โรงเรียนบ้านใหม่ไร่ป้า ต.ยางหัก อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  ซึ่งมีครูประจำการ  1 ท่าน ( ดังเอกสารแนบมาด้วย )  ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลจากความเจริญ  ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา  ทั้งยังมีผู้ยากไร้และต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ  บริจาคสิ่งของอุปโภค  บริโภค  พร้อมยารักษาโรค  และสละทรัพย์ในการจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้าง  อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  ให้กับโรงเรียนใหม่ไร่ป้า ต.ยางหัก อ.ทองภาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 

แต่เนื่องจากโครงการยังขาดแคลนงบประมาณการจัดทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมอาคารศูนย์การเรียนและสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนบ้านใหม่ไร่ป้า ต.ยางหัก อ.ทองภาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  เพื่อนักเรียนที่ยากจน / ชาวบ้านชนบท  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรของท่านในการร่วมบริจาคตามความเหมาะสม

2.      วัตถุประสงค์

         เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล    เทิดพระเกียรติครบรอบวันประสูติ  5  ธันวาคม  ของทุกปี  และฉลองครบรอบพระชนมายุ  82  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

         เพื่อสร้างอาคารห้องเรียนเพิ่ม  ขนาด 4X16 เมตร

         เพื่อสร้างห้องสุขาเพิ่ม 2 ห้อง / ชาย ,หญิง

         เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของหลังคาอาคารเก่าที่กำลังเสื่อมสภาพ

         เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ของโรงเรียน

          เพื่อมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและอาจารย์ผู้สอน

         เพื่อมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ( ข้าวและอาหารแห้ง )ให้กับโรงเรียน

 

 

 

3.      ผลผลิตของโครงการ

       โครงการค่ายอาสา “เพื่อน้อง”  มีเป้าหมายและความมุ่งมั่น  เพื่อช่วยเหลือโครงสร้างทางกายภาพและพัฒนาโรงเรียนบ้านใหม่ไร่ป้า ต.ยางหัก อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  และสนับสนุนการเรียนการสอน    

4.      ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

            ตั้งแต่วันที่   5-7  ธันวาคม   2552  โดยพักค้างคืนที่โรงเรียนบ้านใหม่ไร่ป้า ต.ยางหัก อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 

5.      สถานที่ดำเนินโครงการ

       โรงเรียนบ้านใหม่ไร่ป้า ต.ยางหัก อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี    มีครูประจำการ   1  ท่าน    ซึ่งโรงเรียนบ้านใหม่ไร่ป้า ยังเป็นโรงเรียนด้อยโอกาส  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  จนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนทั้งหมด   79  คน  ประกอบด้วย  3  เชื้อชาติ  คือ  ไทย  กะเหรี่ยง   พม่า

6.      ที่ปรึกษาโครงการ

    คุณชำนาญ            กิจสมมารถ       ผอ.ภาคกลาง บมจ.ทีทีแอนด์ที

    คุณสินศักดิ์          สุนทรนนท์        บมจ. TTTBB           

           คุณไพโรจน์        จิตรจำเริญ          ผู้ใหญ่บ้าน ต.ยางหัก อ.ทองภาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 

           คุณพีระ               แพประเสริฐ       บริษัท  ทีโอที  จำกัด ( มหาชน )

           คุณสุรินทร์         เกิดยินดี              บริษัท  ทีโอที  จำกัด ( มหาชน )

            คุณวีระ              กุลเอื้อบำรุง         บริษัท  ทีโอที  จำกัด ( มหาชน )

 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

        1.   คุณวรุณพันธ์  คงกระพันธ์                             บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป )

        2.  คุณอาคม          สง่าวิไลสวัสดิ์                        บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป )

        3.   คุณวินัย   ไพบูลย์กุลวงษ์                                บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป )

        4.   คุณธัญญลักษณ์  สุสัณกุลธร                          บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป )

        5.   คุณอัญชรีพร    สถิตพงษ์                                บมจ. TTTBB

        6.   คุณวรัทยา     ตั้งสุภากิจ                                  บมจ. TTTBB

        7.   คุณกรชุดา        ผิวยะกา                                  บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป )

        8.  คุณเอกภพ    ทองวิจิตร                                    บมจ. TTTBB

        9.   คุณพีระพล    ดีที่สุด                                       บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป )   

        10. คุณดาวรุ่ง     สมประดี                                    บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป )  

        11  คุณกิตติพงษ์ ชนะสงคราม                              บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป )

        12. คุณณัฐพงษ์  ม่วงทอง                                      บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป )

        13. คุณกิตติ  ผาสุขกาย                                           บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป )

 

        14. น้องๆทีมตรวจแก้ จ.นครปฐม         บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป ) 

        15. น้องๆทีมตรวจแก้ จ.สมุทรสาคร     บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป ) 

        16. น้องๆทีมตรวจแก้ จ.กาญจนบุรี       บริษัท ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป ) 

 

 

8.    หน่วยงานที่ขอความร่วมมือสนับสนุน

         1. บริษัท  ทีทีแอนด์ที  ( กรุ๊ป )        

         2. บริษัท  ทีโอที  จำกัด ( มหาชน )

         3. บริษัท  ที พี ไอ  จำกัด ( มหาชน )

         4. บริษัท  TTTBB  จำกัด ( มหาชน )

         5. องค์กร และบุคคลต่างๆที่มีจิตกุศล

9.   การดำเนินงานโครงการ

      โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ  ได้แบ่งลักษณะงานเป็น  2  ขั้นตอน    คือ

       9.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน ได้แก่ การวางแผน เข้าตรวจสอบพื้นที่การบริจาคเพื่อทราบความต้องการและปัญหาต่างๆของโรงเรียน / เพื่อทราบความสามารถของผู้จัดโครงการที่จะสามารถช่วยเหลือในเบื้องต้น  การประสานงานและขอความช่วยเหลือร่วมมือการสนับสนุนจากองค์กร / บุคคลต่าง ๆและการประชาสัมพันธ์โครงการ

        9.2   ขั้นตอนปฏิบัติงาน  ได้แบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ   คือ

                 -   งานการก่อสร้างโดยขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็น****านหลัก

                 -  งานพัฒนา  โดยจัดกิจกรรม  สันทนาการ  การสอนน้องๆในด้านต่าง ๆ

10. งบประมาณ

          -  โดยประมาณ 60,000 บาท

 11. ผลที่คาดว่าได้รับ

         ผู้ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ  และผู้บริจาค ทุกๆท่าน  ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อเด็กที่ด้อยโอกาสและแผ่นดินเกิดเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

 ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทำอาจเป็นแค่กิจกรรมเล็กๆ แต่มันน่าจะทำให้เกิดสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นได้ เราทุกคนขอเป็นตัวแทนผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายแด่

                  “พระเจ้าอยู่หัวของเรา ’’  ขอพระองค์

“  ทรงพระเจริญ ’’

    ขอเชิญทุกท่านร่วม“ค่ายอาสาเพื่อน้อง” ด้วยความเต็มใจและยินดียิ่ง                                 

 

ค่าใช้จ่ายต่อท่านที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

*    โครงการค่ายอาสา “เพื่อน้อง”  วันที่ 5-7 ธันวาคม  2552  ค่าใช้จ่าย 700 บาท

*     โครงการ วันที่ 5-7  ธันวาคม 2552 มีค่าใช้จ่าย รวม 700 บาท

*     ค่าใช้จ่ายที่เก็บจะเป็น ค่าอาหาร,ค่าน้ำมันรถยนต์ , ค่าเรือ,   และอื่นๆ

*     สวัสดิการที่ได้รับ

1.        ประกันภัยกลุ่ม

2.        อาหารพร้อมเครื่องดื่มตลอดงาน

3.        เสื้อ ค่ายอาสาเพื่อน้อง 1 ตัว

4.        ความสุขและรอยยิ้ม ของน้องๆ

5.        ทดแทนแผ่นดินเกิด   

*     คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ                    

1.        มีความมุ่งมั่น   

2.         มีใจรักธรรมชาติ

3.         กินง่ายอยู่ง่าย รักการผจญภัย        

4.         สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมที่ทางทีมงานจัด 

5.        ไม่จำกัดเพศ อายุ   

            “  การเดินทางที่ท่องไปจะเกิดความทรงจำดีดีและสิ่งดีดี ค่ายอาสาเพื่อน้อง จะนำพาไปพบและผ่านไปถึง ”

                                                                                                

       

 ค่ายอาสาเพื่อน้อง                ผลผลิตของโครงการในปีที่ผ่านๆมา

 

โครงการที่ดำเนินการ ปี 2548

 

             - บริจาคสิ่งของให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

             - ปลูกบ้าน  1 หลังให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้

 

โครงการที่ดำเนินการ ปี 2549   โรงเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “ แม่ฟ้าหลวง ” ที่ตั้ง  บ้านวังขะโดะ  หมู่ที่   1  ต.บ้องตี้  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี

                -  จัดสร้างห้องสุขา   1  ห้อง  สำหรับเด็กเล็กวัย   3-7   ขวบ  เพื่อเด็กเล็กจำนวน  15  คน

( ขนาด 3 X3  เมตร ) ดำเนินการเสร็จแล้ว ปี 2549

                -  จัดซื้อถังน้ำแข็ง  เพื่อแช่ของสำหรับทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน  ซึ่งครูประจำการจะเป็นผู้ประกอบอาการให้เด็กนักเรียน  ดำเนินการเสร็จแล้วปี 2549

                -  ชุดยารักษาโรคประจำศูนย์พร้อมตู้ยา , น้ำดื่ม และอื่นๆที่จำเป็นสำหรับเด็กวัย  2-5  ขวบ ดำเนินการเสร็จแล้วปี 2549

 

โครงการที่ดำเนินการ  ปี 2550 (โครงการต่อเนื่อง)โรงเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “ แม่ฟ้าหลวง ” ที่ตั้ง  บ้านวังขะโดะ  หมู่ที่   1  ต.บ้องตี้  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี    

       -  จัดสร้างหลังคาพร้อมรางน้ำฝนของศูนย์ใหม่ทดแทนที่ชำรุด ช่วงหน้าฝนน้ำจะรั่วและสาดเข้าห้องเรียน ดำเนินการเสร็จ  8-9 ธันวาคม 2550


Tell a Friend Print Print Lite Add Favorite Delete
 
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

ความคิดเห็นที่ 1 || โพสต์เมื่อ: 24 ต.ค. 2552 เวลา 09:22 น.
   


..

Back to Top
 
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

ความคิดเห็นที่ 2 || โพสต์เมื่อ: 24 ต.ค. 2552 เวลา 10:17 น.
   


ห้องน้ำของโรงเรียน   มี  2 ห้อง 


Back to Top
 
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

ความคิดเห็นที่ 3 || โพสต์เมื่อ: 24 ต.ค. 2552 เวลา 12:49 น.
   

วันที่ 3-4 ตุลาคม 2552 ทีมงานเพื่อน้องได้เข้าสำรวจพื้นที่  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง   หลังจากที่ทีมงาน Just do it ได้ปรับปรุงโรงเรียนในบางส่วน ในเดือน  กค.52ที่ผ่านมา  ทำให้เด็กๆในหมู่บ้านเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น  เป็นสาเหตุให้อาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กๆที่เข้าเรียน  ผู้ใหญ่บ้านจัดทำหนังสือขอการสนับสนุนเพิ่มเติมอาคารเรียน  อุปกรณ์การเรียน  และห้องน้ำ สำหรับเด็กๆ


Back to Top
 
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

ความคิดเห็นที่ 4 || โพสต์เมื่อ: 24 ต.ค. 2552 เวลา 12:51 น.
   


โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง  ยังไม่ได้ปรับปรุง

Back to Top
 
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

ความคิดเห็นที่ 5 || โพสต์เมื่อ: 24 ต.ค. 2552 เวลา 12:53 น.
   


สภาพโรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง  ปัจจุบัน    มีข้างฝาและหน้าต่าง  กันลมกันฝนให้น้องๆ   แต่.............

Back to Top
 
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

ความคิดเห็นที่ 6 || โพสต์เมื่อ: 24 ต.ค. 2552 เวลา 12:59 น.
   


สถานที่ที่จะต่อเติมอาคารเรียน    แต่.... เนื่องจากในหมู่บ้านมีโรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่องพียงโรงเรียนเดียว  น้องๆในถิ่นทุรกันดารยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เข้ามาโรงเรียน  เพราะอาคารเรียนยังไม่เพียงพอ   

Back to Top
 
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

ความคิดเห็นที่ 7 || โพสต์เมื่อ: 25 ต.ค. 2552 เวลา 08:50 น.
   Back to Top
 
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

ความคิดเห็นที่ 8 || โพสต์เมื่อ: 26 ต.ค. 2552 เวลา 15:25 น.
   


ทีมงานเพื่อน้องได้ร่วมเดินทางกับทีมงาน Just  do it  ต่อเติมอาคารโรงเรียนในครั้งแรกช่วงเดือน  กค.  52

ในการก่อสร้างและต่อเติมอาคารไม่ได้ง่าย   มีปัญหาเรื่องการขนส่ง อาทิเช่น

1. โรงเรียนไม่มีน้ำปะปาที่ใช้สำหรับก่อสร้าง  ( ต้องใช้รถไถของชาวบ้านช่วยขนน้ำ )

2. ไม่มีไฟฟ้าในการเชื่อมต่ออุปกรณ์

3. การขนส่ง  ( วัสดุก่อสร้าง )

    -   ขับรถยนต์จากจ.นครปฐม  ถึง ท่าแพ  ใช้เวลาประมาณ  5 ชั่วโมง

    -   นั่งแพจากท่าแพ ถึง ทางชึ้นโรงเรียน ใช้เวลาประมาณ   3  ชั่วโมง 

   -    เดินเท้าจากจุดจอดแพไปโรงเรียน  ระยะทางประมาณ   2 กิโล


Back to Top
 
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

ความคิดเห็นที่ 9 || โพสต์เมื่อ: 26 ต.ค. 2552 เวลา 15:36 น.
   


ด้วยสาเหตุนี้ที่ทำให้ทีมงานเพื่อน้องกลับไปสานต่อโครงการให้กับโรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง  อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ทีมงานต้องการ รายละเอียดดังนี้

1. เหล็กตัว C  3  นิ้ว  จำนวน   28   ตัว ( เมตร )
2. เหล็กตัว C  4  นิ้ว  จำนวน   15   ตัว ( เมตร )
3. เสาปูนความสูง  4 เมตร  จำนวน  13  ต้น
4. เหล็กกล่อง 1  1/2"  จำนวน   6  ตัว  ( เมตร )
5. กระเบื้อง  1.20 เมตร  จำนวน  320  แผ่น
6. กระเบื้องหลบ  15  องศา   40  แผ่น
7. ขอเกี่ยวกระเบื้อง    L     400  ชุด
หากท่านใดสนใจจะร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้นะค่ะ

Back to Top
 
ผู้ชายสีน้ำทะเล
ระดับสมาชิก:
[ ดูแลบอร์ดปันรักให้น้อง ]
จำนวนโพสต์: 6,048
Rank:
ผู้อาสาดูแลบอร์ด

ความคิดเห็นที่ 10 || โพสต์เมื่อ: 26 ต.ค. 2552 เวลา 16:26 น.
   

 

ขอบคุณผองเพื่อน พี่ๆน้องๆ หัวใจดีๆทุกๆหัวใจด้วยนะครับ ที่ร่วมแบ่งปันเสียงหัวเราะทุกกิจกรรม ด้วยกันในงานปันรักให้น้อง ครั้งที่ 9. หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ มุมเพ้อตรงนี้ครับ คราวหน้าจะทำอีก อะเจ้ยยย ไม่ใช่ อิอิอิ. ขอบคุณทุกๆหัวใจครับที่เอ่ยไม่หมด.ขอบคุณ และขอบคุณครับ.

Back to Top
elec47@hotmail.com elec47@hotmail.com
 
tomorn
ระดับสมาชิก:
[ หัวหน้าหน่วยเถื่อน ]
จำนวนโพสต์: 2,214
Rank:
สบายดี..ที่หลวงพระบาง

ความคิดเห็นที่ 11 || โพสต์เมื่อ: 6 พ.ย. 2552 เวลา 10:35 น.
   

พร้อมแล้วลุยเลยครับผม...เป็นกำลังใจให้ครับ

Back to Top
 
Say Hi
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 253
Rank:
แวะพักโฮมสเตย์ ชมหิ่งห้อยที่อัมพวา

ความคิดเห็นที่ 12 || โพสต์เมื่อ: 11 พ.ย. 2552 เวลา 00:01 น.
   


                                           เที่ยวที่ไหนก้อสนุกได้

                                          "ดื่มไม่เร่ง   จิบไม่รีบ"

Back to Top
 
เมย์_ปันรัก
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 3,106
Rank:
ค้นหาสวรรค์....ที่แชงกรีล่า

ความคิดเห็นที่ 13 || โพสต์เมื่อ: 11 พ.ย. 2552 เวลา 17:51 น.
   

เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ปรบมือให้ทุกหัวใจที่ร่วมแบ่งปันนะคะ 

ขอเป็นกำลังใจให้ มีโอกาสคงได้ร่วมแรมทางเพื่อแบ่งปันกันต่อไป


ขอบคุณหัวใจทุกดวงที่สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส และอยู่เคียงข้างกันเสมอมา

http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=19&topic_no=245302&topic_id=248644

มิตรภาพ...ต้องแลกมาด้วยความจริงใจที่พึงมีให้...แก่กันและกัน 

sarun_ya@hotmail.com   โทร. ๐๘๙-๑๘๐-๕๒๗๒ 

Back to Top
sarun_ya@hotmail.com
 
Guest_nuchja
แขกรับเชิญ
ความคิดเห็นที่ 14 || โพสต์เมื่อ: 12 พ.ย. 2552 เวลา 19:09 น.
   

สนใจอยากเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไรบ้างคะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

Back to Top
 
sanshiro
ระดับสมาชิก:
[ TKT Adventure Shop Officer ]
จำนวนโพสต์: 1,304
Rank:
ผู้อาสาดูแลบอร์ด

ความคิดเห็นที่ 15 || โพสต์เมื่อ: 13 พ.ย. 2552 เวลา 15:40 น.
   

จะทำโครงการอะไรก็แจ้งสำหรับติดต่อโครงการด้วย

มีผู้คนสนใจอยู่จำนวนมาก  กรุณาแจ้งเบอร์โทรให้สมาชิกได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ


Back to Top
sanshiro15@hotmail.com www.trekkingthai.com/shop
 
กิ่งไผ่
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 95
Rank:
แวะพักโฮมสเตย์ ชมหิ่งห้อยที่อัมพวา

ความคิดเห็นที่ 16 || โพสต์เมื่อ: 13 พ.ย. 2552 เวลา 22:14 น.
   

ขอข้อมูลในการติดต่อด้วยครับ


Back to Top
patging@hotmail.com กิ่งไผ่
 
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

ความคิดเห็นที่ 17 || โพสต์เมื่อ: 16 พ.ย. 2552 เวลา 06:25 น.
   

ทีมงานเพื่อน้องยินดีตอนรับทุกคนค่ะ  สนใจติดต่อ 089-9148224  ค่ะ


Back to Top
 
ทีมงานเพื่อน้อง
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 12
Rank:
เริ่มเดินทางจากถนนข้าวสาร กทม.

ความคิดเห็นที่ 18 || โพสต์เมื่อ: 16 พ.ย. 2552 เวลา 06:25 น.
   


ต้องขออภัยด้วยนะค่ะ  ที่ไม่ได้ให้เบอร์ติดต่อกลับ  เนื่องจากช่วงนี้ทีมงานทุกคนยุ่งกับการทำงาน   จึงไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาแจ้งข่าวสารเพิ่มเติม

ณ ตอนนี้มีผู้บริจาคใจดีบริจาคกระเบื้องมาให้ทีมงานแล้ว  คงเหลือแต่อุปกรณ์ในการทำหลังคา  เหล็กสำหรับโครงสร้างของโรงเรียน  ร่วมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งต้องใช่  อาทิ ค่าน้ำมันสำหรับแพที่ต้องใช้ขน  อุปกรณ์ในการก่อสร้าง และ สัมภาระ ต่างๆ 

***  ทีมงานจัดทำเสื้อขายด้วยนะค่ะ  ตัวละ  170 บาท 

sizeเสื้อโปโล
size             รอบอก               ความยาว

 S                  38”                    26.5”
 M                  40”                    27.5”
 L                   42”                    28.5”
 XL                 44”                    29.5”
XXL                46”                    30.5”***แก้ไขล่าสุด: เมื่อ 16 พ.ย. 2552 เวลา 06:38 น. โดย ทีมงานเพื่อน้อง

Back to Top
 
Guest_x-vigo นครปฐม
แขกรับเชิญ
ความคิดเห็นที่ 19 || โพสต์เมื่อ: 28 พ.ย. 2552 เวลา 22:17 น.
   

สั่งเสื้อด้วยครับ

XXL                46”                    30.5”  1 ตัว

081-8052920


Back to Top
 
JUST DO IT
ระดับสมาชิก:
[ สมาชิกบอร์ด ]
จำนวนโพสต์: 408
Rank:
ไปแวะนอนอาบแดดที่หัวหิน

ความคิดเห็นที่ 20 || โพสต์เมื่อ: 28 พ.ย. 2552 เวลา 22:30 น.
   


คนเราไม่อาจเลือกเกิด    คนเรามีสิทธิ์เลือกเดิน
เดินไปในทางที่เราต้องการ  ขอเพียงแค่พยายาม
ขอเพียงเเค่มีความหวัง  รวมใจไว้เป็นพลัง
เพื่อสร้างความฝันต่อไป

Back to Top
vt839@vigothailand.com
 
Guest_v
แขกรับเชิญ
ความคิดเห็นที่ 21 || โพสต์เมื่อ: 30 พ.ย. 2552 เวลา 22:43 น.
   

สั่งซื้อเสื้อ  L   1 ตัว   จะชำระเงินยังไงอ่ะ

Back to Top
 
Guest_ปุ้มปุ้ย
แขกรับเชิญ
ความคิดเห็นที่ 22 || โพสต์เมื่อ: 8 มิ.ย. 2553 เวลา 12:51 น.
   

ไปดู สถานที่โรงเรียนมาแล้วค่ะ กันดารจริงและตอนนี้ทางบริษัท ก็จัดตั้งโครงการเพื่อที่จะไปบริจาค

ที่โรงเรียนเหมือนกันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการร่วมโครงการสอบถามข้อมูลได้ค่ะ02-7691558-9

089-7778410 คุณปุ้ย

082-7985739 คุณนพดล


Back to Top
 
ความเห็นทั้งหมด: 22
กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 1 หน้า
9 7 [ 1 ] 8 :